Logitech garandeert dat uw Logitech-hardwareproduct vanaf de datum van aanschaf één (1) jaar vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Behalve waar verboden door toepasselijk recht is deze garantie niet overdraagbaar. De garantie is beperkt tot de oorspronkelijke koper. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u hebt misschien nog andere rechten die onder plaatselijke wetten kunnen variëren.

Verhaalmogelijkheden

De gehele aansprakelijkheid van Logitech en uw exclusieve verhaal voor enige garantiebreuk zullen zijn, ter keuze van Logitech: (1) reparatie of vervanging van de hardware, of (2) restitutie van de betaalde prijs, mits de hardware geretourneerd wordt naar het punt van aankoop of een andere locatie die door Logitech bepaald wordt, met een kopie van het betalingsbewijs of een gespecificeerd ontvangstbewijs met datum. Hieraan kunnen verzend- en verwerkingskosten verbonden zijn, behalve waar toepasselijk recht dit verbiedt. Logitech mag, naar eigen keuze, elk hardwareproduct repareren of vervangen door nieuwe, of goed werkende gerepareerde of gebruikte onderdelen. Op vervangende hardwareproducten wordt garantie verleend voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, of dertig (30) dagen, welke periode maar het langst is, of voor een aanvullende periode die in uw rechtsgebied van toepassing kan zijn.

Deze garantie dekt geen problemen of schade voortvloeiende uit (1) een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of niet-geautoriseerde reparatie, wijziging of demontage; (2) verkeerde bediening of verkeerd onderhoud, gebruik dat niet in overeenstemming is met productinstructies, of verbinding met een onjuiste voltagetoevoer; of (3) gebruik van verbruiksgoederen, zoals vervangende batterijen, die niet door Logitech geleverd zijn, behalve waar dergelijke beperking door toepasselijk recht verboden wordt.

Garantie-ondersteuning verkrijgen

Voordat u een garantieclaim indient, is het raadzaam de ondersteuningssectie op www.logitech.com te bezoeken voor technische hulp. Geldige garantieclaims worden over het algemeen via het aankooppunt verwerkt gedurende de eerste dertig (30) dagen na aankoop; deze periode kan echter variëren afhankelijk van waar u uw product hebt aangeschaft – vraag Logitech of de verkoper van uw product om meer informatie. Garantieclaims die niet via het verkooppunt verwerkt kunnen worden, en alle andere productvragen dienen rechtstreeks aan Logitech gericht te worden. Adressen en contactgegevens voor de klantenservice van Logitech vindt u in de documentatie bij uw product en op www.logitech.com/support.

Beperking van aansprakelijkheid

LOGITECH ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GEGEVENS (DIRECT OF INDIRECT) OF COMMERCIEEL VERLIES DOOR NIET-NAVOLGING VAN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OP UW PRODUCT, ZELFS ALS LOGITECH VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade niet toestaan, geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet voor u.

DUUR VAN STILZWIJGENDE GARANTIES

UITSLUITEND TOT DE MATE DIE DOOR TOEPASSELIJK RECHT WORDT VERBODEN, WORDEN STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OP DIT HARDWAREPRODUCT IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE BEPERKTE GARANTIEPERIODE VOOR UW PRODUCT.  Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan betreffende de duur van een stilzwijgende garantie, geldt de bovenstaande beperking misschien niet voor u.

NATIONALE STATUTAIRE RECHTEN

Consumenten hebben wettelijke rechten onder toepasselijk nationale wetgeving die de verkoop van consumptiegoederen regelt. De garanties in deze Beperkte Garantie zijn niet van invloed op dergelijke rechten.

GEEN ANDERE GARANTIES

Geen enkele leverancier, agent of werknemer van Logitech is geautoriseerd om deze garantie op enigerlei wijze te veranderen, te verlengen of er iets aan toe te voegen.

Garantieperiode in Europese Unie

In de Europese Unie wordt een garantieperiode van minder dan twee jaar verlengd tot twee jaar.

Adres van Logitech

Europa

Logitech Europe S.A., Rue du Sablon 2-4, 1110 Morges, Zwitserland

Verenigde Staten

Logitech Inc.

6505 Kaiser Drive

Fremont, California 94555

VS

© 2012 Logitech.  Alle rechten voorbehouden. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn.  Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in handleidingen of op deze website. De informatie hierin is aan verandering zonder kennisgeving onderhevig.

Softwarelicentie en garantie-informatie